Výstavba objektu
KVH Adam >Diagram objektů >Těžké objekty >K-S 37 "na rozhledně" >Výstavba objektu >
[Projektování objektu][Vybavení objektu][Výstavba objektu][Výzbroj][Filtroventilace][Elektroinstalace][Vodoinstalace][Pojítka][Pozorovatelny dělostřelectva][Pancéřové zvony][Posádka][Rekonstrukce]
         VÝSTAVBA OBJEKTU  
Značnou kubaturu železobetonu betonáři a železáři uložili a zhutnili za pouhých šest pracovních dnů a to od 11.6.  6.00 hod do 16.6. 11.00 hod, roku 1937 (celkem dělníci pracovali na samotné betonáži objektu cca 125 hodin).
   Betonáž monolitu probíhala nepřetržitě, proto dělníci pracovali na směny. Velmi náročné bylo hutnění betonové směsi, která obsahovala jen malé množství vody (80 l/m3), používalo se pěchů jak ručních tak pneumatických, práce na hutnění betonu byly ztíženy zejména pro velké množství kladené ocelové výztuže, která v bednění tvořila neproniknutelnou klec. Po dokončení betonáže bylo odstraněno bednění, byly provedeny venkovní, ale i vnitřní omítky. Uvnitř objektu zedníci vyzdili cihlové příčky dle patřičných výkresů a bylo provedeno gletování podlah.
   Cihlové příčky jsou vyzděny z lícových cihel a jako pojivo u tohoto zdiva se používal beton, běžně se cihelné příčky neomítaly, ale spárovaly. Je zajímavostí, že firma na objektu K-S 38 „u křížku“ zvolila příčky omítnout, ačkoliv to u dalších objektů v tomto podúseku dělníci neučinili. Rovněž zde na srubu K-S 37 „na rozhledně“ jsou příčky neomítnuty, na zbytcích rozbitých příček jsme mohli pozorovat kvalitu provedené práce tehdejších zedníků.
   Vzhledem k nutnosti odkanalizování a odvodnění objektu byly v zemi okolo objektu položeny kameninové trubky a vybetonovány dvě revizní šachty s vyústěním vody do trativodu.
   V okolí objektu byly provedeny terénní úpravy, včetně kamenné rovnaniny a v předpolí se pracovalo na překážkách (betonové prahy s otvory pro ocelové jehly a příkopy proti útočné vozbě - PÚV). Vzhledem k pozdní dodávce ocelolitinových střílen byly tyto zabetonovány dodatečně do již hotového objektu, a to i střílny pro lehké kulomety vz. 26.
reklama KAPSA Rekonstrukce razítka KaM, které firma používala v Mladkově v roce 1937.
reklama KAPSA Rekonstrukce razítka KaM, které firma používala v Mladkově v roce 1937.
POSTUP VÝSTAVBY K-S 37 - přehled provedených prací

ROK 1936

25. červenec
---------------------------------------
25. srpen
Staveniště vytýčeno, zanivelováno a ohraženo. Ostraněn humus a započato s výkopem. Zřizovány pomocné prov. objekty a upravovány příjezdné cesty.
Postup práce nelze zatím urychliti, ježto nejsou k disposici potřebné plány výkopové, hlavně pro studnu!
Pozn. ŘOP: Plán výkopů odeslán 4/9 36

ROK 1937

1. leden
Dokončena vrtaná studna v materiálu 6 - 7 stup. Celková hloubka 42.97 m /pod dnem šachty/. Čerpací zkouškou zjištěna minim. vydatnost 0.2 l/sec. Navážení písku přerušeno pro nesjízdnost silnice /sníh/.
15. leden
Ve vrtané studni /hl.42.97 m/ po převzetí vrtu osazeny litinové výpažnice prům 200 m/m dl. 2 m. 3 spodní výpažnice jsou perforovány. Dovážení písku přerušeno pro nesjízdnost cest. (V době od 23./12.1936 až do 3./1.1937 mělo dělnictvo /úseku/ vánoční dovolenou. S pracemi započato v plném rozsahu opět 4./1.1937.
1. únor
Oproti hlášení ke dni 10. ledna 1937 nezměněno (nepříznivé počasí)
15. únor
Oproti hlášení ze dne  25./1. 1937 nezměněno (nepříznivé počasí)
1. březen
Započato s dodávkou železa a přípravou bednění.
15. březen
Pokračováno v dovozu betonového železa a přípravě bednění
1. duben
Příprava betonového železa k ohýbání. Pokračováno v přípravě bednění.
15. duben
Pokračováno v přípravě bednění. Výkop pro objekt čistěn pro betonáž skořápky.
1. květen
Pokračováno ve stavbě výtahů pro dopravu betonu. Dokončeno čištění výkopu pro beton až skořápky. NAvážen písek a štěrk. Dokončen výlom pro OMS.
15. květen
Pokračováno ve stavbě výtahů a přípravě bednění. Zabetonována skořápka pod objektem. Započato s isolací.
1. červen
Dokončena isolace skořápky. Pokračováno ve stavbě pracovní plošiny. Začato se stavbou bednění a připravena armatura
15. červen
Skončena stavba bednění pro betonování objektu. Přemístěna betonážní stanice z S 38. Dokončena armatura a všechny přípravy pro betonáž. S betonáží započato 11/6 a bude ukončeno 16/6.
1. červenec
Dokončena betonáž objektu. Započato s odšalováním vnějších svislých stěn.
1. srpen
Dokončeno odšalování vnějších a vnitřních stěn objektu. Vyspraveny vnitřní stěny. Stěny obloženy plechem natřeny miniem.
1. září
Dokončeno vyzdění vnitřních cihelných příček a osazení ocelových zárubní. Vnější stěny objektu pokud jsou ve styku s kamenným záhozem omítnuty isolační omítkou. Vybetonovány obě revisní šachty kanalisační. Pokračováno v zřizování kamenné předlohy okolo objektu, na ploše střechy provedena asfaltová isolace.
1. říjen
Položeno odpadní kanalisační potrubí od rev. šachet. Dokončeno zřízení kamenné předlohy a násypu okolo objektu s ohumusováním, na isolaci střechy dokončena omítka a odrnování. Dokončena tmavá fasádní omítka. Uvnitř objektu dokončeno spárování příček a započato s cementovým potěrem podlah.
1. listopad
Stav oproti poslednímu hlášení nezměněn. /Dodány/ 4 N, 1 vchod, 1 M, 1 L
1. prosinec
Připraveny k zabetonování rámy střílen 1 vch, 4 N, 1 M, 1 L. Dodané vnitřní dveře osazeny.

ROK 1938

1. leden
Odevzdáno pracoviště pro montáž čerpadla.
1. únor
Všechny rámy střílen zabetonovány a osazeny „L“
1. březen
Zřízeny monierky v záchodech, pracováno na potěrech dlažeb a odpadních žlábcích. Elektricky přivařeny krycí plechové pásky kol rámu střílen. Provedena montáž kozlíkového čerpadla pro vrtanou studnu.
1. květen
Skončeny vnitřní nátěry. Dokončuje se montáž strojů ve strojovně. Provedena podezdívka pod nádrže. Dodáno a smontováno vnitřní zařízení (nábytek)
1. červen
Instaluje se zařízení větrací, vodovodní a kanalisační. Dokončuje se montáž strojovny. Zabetonovány zvony.
1. červenec
Dokončuje e instalace větrání, vodovodní a kanalis. je skončena.
1. srpen
Instalace větrání je skončena až na dodání filtrů.
1. září
Dokončena úprava isolace při zvonech
1. říjen
Stavební práce dokončeny.
Ventilace: nutno vyměniti kliky u ventilátorů - nové nebyly dosud dodány. Dosud nejsou dodány automaty k ventilátorům


Přehled provedených prací sestavil Martin Říha
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:25
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni